فرم ثبت و رسیدگی به شکایات مشتریان (شرکت فن آوران تهویه پیام)

اطلاعات تماس

نام
نام خانوادگی
ایمیل
 
تلفن
تلفن همراه
جنسیت
مشخصات اضافه
شماره شکایت
ندارد
تاریخ ثبت درخواست
select
شرح شکایت (اظهار نظر مشتری)
پیوست مستندات
شرح راه حل درخواستی
حروف نشان داده شده در شکل را وارد نمایید